Condicions generals de contractació

Les presents condicions generals d’ús i contractació regulen el registre, accés i ús dels serveis prestats a l’Usuari per LLIBRERIA ALTAÏR S.L. com a prestadora del servei, amb NIF B-58088543 i direcció a GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, Nº616, 08007 DE BARCELONA.

 

 

1. Obligacions prèvies a l’inici del procediment de contractació

S’informa a l’Usuari que, per a accedir a la contractació o a la utilització dels productes i/o serveis que s’ofereixen al present Lloc Web, l’Usuari ha de, amb caràcter previ, tenir coneixement i acceptar les Condicions Generals de Contractació, accessibles en tot moment des de la present pàgina web i podent aquestes Condicions Generals de Contractació ser impreses i emmagatzemades per l’Usuari.


2. Identificació de les parts contractants

Les presents Condicions Generals de Contractació dels productes i serveis oferts al Lloc Web de LLIBRERIA ALTAÏR S.L (www.altair.es) Són subscrites, d’una part, per LLIBRERIA ALTAÏR S.L., com a prestadora del servei, amb NIF B-58088543 i direcció GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, Nº616, 08007 DE BARCELONA, i , de l’altre, per l’Usuari del producte final (l’Usuari) les dades de caràcter personal del qual són les que aquest ha facilitat al Lloc Web, i en especial, a través del formulari que LLIBRERIA ALTAÏR S.L. ha posat a la seva disposició per a tals efectes.

S’entén per Usuari a qualsevol persona física o jurídica que adquireixi, utilitzi o disfruti de qualsevol dels productes o serveis oferts per LLIBRERIA ALTAÏR S.L. o per mediació del Lloc Web o que es registri com a usuari del Lloc Web.

3. Obligacions de l’usuari

En introduir l’Usuari directament totes les dades incloses en els formularis continguts en el present Lloc Web, l’Usuari:

I. Accepta l’obligació de facilitar dades veraces, exactes i complertes sobre la seva identitat i legitimitat.

II. Accepta i entén que recaigui directe i exclusivament sobre si mateix la responsabilitat sobre l’autenticitat, exactitud, vigència i veracitat de les dades ja que LLIBRERIA ALTAÏR S.L. No té la obligació de verificar i no verifica la identitat de l’Usuari.

III. Reconeix ser major d’edat i que ostenta capacitat jurídica i d’obra necessàries a fi de subscriure els productes oferts per LLBIRERIA ALTAÏR S.L. o per intermediació de LLIBREIA ALTAÏR S.L. al Lloc Web.

IV. Entén i accepta que són necessaris per a la prestació dels serveis o per al subministrament dels productes contractats o subscrits a través del Lloc Web.

En el cas que l’Usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incomplerta o si LLIBRERIA ALTAÏR S.L. tingués motius fonamentats per a dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat de les mateixes, LLIBRERIA ALTAÏR S.L. podrà denegar-li l’accés i/o ús present o futur del Lloc Web o de qualsevol dels seus continguts, productes i/o serveis.
L’Usuari haurà d’actuar lleialment i de bona fe així com proporcionar dades veritables i exactes en totes les seves relacions amb el prestador del servei, realitzar l’abonament de les quantitats corresponents a les operacions realitzades i a les despeses d’enviament en el temps i forma indicats per LLIBRERIA ALTAÏR S.L.
L’Usuari no podrà cedir al seu compte d’Usuari ni revendre a tercers els productes de LLIBRERIA ALTAÏR S.L.

a) Accés a la Compta d’Usuari:

Després de l’enregistrament de l’Usuari a través del Lloc Web www.altair.es, l’Usuari obtindrà les seves dades d’identificació (nom d’usuari i contrasenya) d’accés i gestió a la seva Compta d’Usuari, des de la que podrà realitzar Online les adquisicions dels productes de LLIBRERIA ALTAÏR S.L.
El nom d’Usuari es vincularà sempre amb un compte de correu electrònic vàlid i actualitzat, sent responsabilitat de l’Usuari la comunicació al prestador del servei de qualsevol incidència que pogués afectar a aquest compte de correu electrònic en el servei.
L’Usuari serà l’únic responsable d’escollir i indicar una contrasenya suficientment segura, així com de mantenir la confidencialitat de la mateixa no cedint-la ni comunicant-la a tercers no autoritzats.
LLIBRERIA ALTAÏR. S.L. no es podrà considerar responsable de l’accés no autoritzat al compte de l’Usuari per part de tercers, ni de les accions que aquests puguin realitzar a través del mateix, així com tampoc de la pèrdua o sostracció d’aquesta per part de tercers. A aquest respecte, l’Usuari es compromet a dur a terme totes les accions necessàries per a salvaguardar la confidencialitat de les seves dades d’identificació, accés i gestió al seu Compte d’Usuari de www.altair.es incloent, però no limitant-se, a la protecció adequada del compte de correu electrònic associat al seu Compte d’Usuari, utilització de firewall, antivirus, etc.

b) Gestió del Compte d’Usuari

L’Usuari, accedint a través del seu nom d’usuari i contrasenya, podrà gestionar mitjançant el seu Compte d’Usuari totes les operacions disponibles relacionades amb el servei.

Informació personal: l’Usuari podrà consultar i/o modificar en tot moment la seva informació personal vinculada al seu compte. Qualsevol informació introduïda haurà de ser veritable i exacte, en cas contrari LLIBRERIA ALTAÏR S.L. es reserva el dret a cancel·lar el Compte d’Usuari que contingui dades fraudulentes, inexactes o fictícies.

Informació relativa a les compres i operacions realitzades: totes les transaccions realitzades per l’Usuari es reflectiran en el seu Compte d’Usuari, que podrà consultar en qualsevol moment.


4. Objecte i descripció del servei

Les Condicions Generals presents d’ús i contractació tenen com a objecte regular tant la navegació a través de la Botiga Online www.altair.es com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts en ella en les modalitats de compra puntual online i compra per subscripció online, i suposen l’acceptació sense reserves per part de l’Usuari, de totes i cadascuna de les clàusules descrites.

LLIBRERIA ALTAÏR S.L. es reserva el dret de modificar les presents condicions generals d’ús i contractació en qualsevol moment i sense previ avís a l’Usuari, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a través del Lloc Web www.altair.es
En cas d’existir errors o informació inexacta en el Lloc Web www.altair.es sobre qualsevol dels preus, productes o la descripció dels mateixos, i que hagin motivat de forma directa la contractació de l’Usuari, aquest tindrà dret a revocar la seva compra sense cap cost.
Les presents Condicions Generals de Contractació han de complementar-se i formen part integrant dels Termes i Condicions d’Ús i Contractació així com la Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal del present Lloc Web ( d’en endavant tot això es denominarà conjuntament com a Termes i Condicions) així com amb aquelles Condicions Particulars que , en el seu cas, siguin d’aplicació.
Els Termes i Condicions han sigut elaborats per LLIBRERIA ALTAÏR S.L. de conformitat amb la normativa d’aplicació, en especial, d’acord amb allò estipulat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, la Llei 23/2003, del 10 de juliol, de Garanties de Venda de Béns de Consum, la Llei 3/2014, de 27 de març, de modificació del Text Compilat de la Llei de Consumidors i Usuaris i la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista.
Tant l’accés, la navegació com la contractació de qualsevol dels productes oferts per LLIBRERIA ALTAÏR S.L, al Lloc Web significa l’acceptació dels Termes i Condicions sense reserves per part de l’Usuari, sigui o no un usuari registrat i per tant al Lloc Web de LLIBRERIA ALTAÏR S.L.


5. Procés de contractació

5.1.- Altes en els serveis


Per a l’accés d’aquells productes, tant de pagament com gratuïts, oferts en el Lloc Web de LLIBRERIA ALTAÏR S.L. en els que devingui necessari recopilar les dades de caràcter personal de l’Usuari, s’entén que al completar i enviar aquest o qualsevol formulari incorporat en el present Lloc Web, facilita els mateixos lliure i voluntàriament i que consent i autoritza expressament a que LLIBRERIA ALTAÏR S.L. reculli i tracti de manera automàtica totes les dades de caràcter personal que es sol·licitin per ser necessaries per dur a terme les finalitats i objectius que es detallen al llarg dels Termes i Condicions.

5.2.- Protecció, recollida i tractament de les dades de caràcter personal de l’usuari

LLIBRERIA ALTAÏR S.L. manifesta que les dades de caràcter personal facilitades per l’Usuari seran tractades de conformitat amb les disposicions normatives vigents en la matèria, en particular, amb observança de les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic o les disposicions normatives que les substitueixin.

Les dades de caràcter personal subministrades pels Usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat i seran protegides de conformitat amb les disposicions normatives vigents en matèria de dades de caràcter personal, en especial, les mencionades en l’apartat anterior.
Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb allò establert en l’article 6 de la L.O.P.D., l’Usuari atorga consentiment inequívoc a LLIBRERIA ALTAÏR S.L. per a que procedeixi, en compliment dels fins mencionats al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.
L’accés a les seves dades serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret, els mateixos i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com del Real Decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, sense poder fer-se servir, en cap cas, per a finalitats diferents de les aquí autoritzades, així com sense poder cedir-les a terceres parts.
En qualsevol moment l’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, en el seu cas, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a l'adreça de correu electrònic info@altair.es o correu postal a LLIBRERIA ALTAÏR S.L. en el domicili GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, Nº616, 08007 DE BARCELONA.
LLIBRERIA ALTAÏR S.L. es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, els presents Termes i Condicions per a adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions pràctiques de la indústria, tenint en compte en tot moment els interessos legítims dels Usuaris, havent l’Usuari de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques a fi de comprovar o assegurar-se de l’existència de modificacions o canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.
S’ha de ressenyar que certs productes oferts als Usuaris poden contenir Condicions Particulars de Contractació pròpies que, en el seu cas, substitueixen, modifiquen i/o complementen els Termes i Condicions, sent en tal cas així mateix necessària la prèvia lectura i acceptació dels mateixos.


6. Prestació del servei

Caràcter onerós de la majoria dels serveis prestats. La contractació i subscripció de la majoria dels productes accessibles pels Usuaris en el Lloc Web de LLIBRERIA ALTAÏR S.L. requereixen d’una prèvia contraprestació per part de l’Usuari, això als efectes per a que pugui utilitzar i disposar dels productes i serveis oferts en el present Lloc Web.
Sense perjudici que la mera navegació pel present Lloc Web tingui caràcter gratuït, la contractació dels productes oferts en el Lloc Web siguin gratuïts o no, exigirà la prèvia subscripció o emplenament d’un formulari per part de l’Usuari.

Forma de prestació del servei. La prestació d’aquests serveis es regirà segons els Termes i Condicions i, en el seu cas, de conformitat amb les corresponents Condicions Particulars de Contractació previstes pels serveis que així ho especifiquin.
L’Usuari entén que la informació continguda sobre els Termes i Condicions així com de les descripcions dels diferents productes i serveis oferts en el Lloc Web de LLIBRERIA ALTAÏR S.L. són suficients i bastant per a excloure l’error o confusió en la formació del consentiment.


7. Dret de desistiment

En mèrits d’allò establert en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text compilat de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Clients i la Llei 3/2014, de 27 de març, de modificació del Text Compilat de la Llei de Consumidors i usuaris, així com d’altres lleis complementàries, LLIBRERIA ALTAÏR S.L. informa als seus clients que:

El client podrà exercir el seu dret de desistiment dins del termini màxim de 14 dies hàbils des del moment de la recepció del producte, exercint aquest dret front la LLIBRERIA ALTAÏR S.L. mitjançant correu electrònic a pedidos@libreriaaltair.com.
En quant al procés de desistiment, el Client haurà de complir les següents condicions:

I. El client final haurà d’informar a LLIBRERIA ALTAÏR S.L. de la sevavoluntat d’exercir el seu dret de desistiment a través dels referits canals d’atenció al client d’aquesta, i podent fer servir el següent formulari descarregar

II. El Client quedarà obligat a remetre el producte empaquetat, amb el seu corresponent precinte intacte i sense senyals d’haver sigut manipulat o obert, directament a la direcció que podrà obtenir a través de qualsevol de les vies d’atenció al client.
D’acord amb la legislació aplicable, els costos de la devolució del producte i els que es derivin de l’exercici del dret de desistiment seran exclusivament a càrrec del Client final.

III. En el cas que LLIBRERIA ALTAÏR S.L. detecti qualsevol classe de manipulació o desperfecte, el producte en qüestió serà de nou remès al Client final mitjançant correu postal contra reemborsament, assumint el client les corresponents despeses d’enviament.
Per a l’exercici del dret de desistiment és indispensable que el Client enviï a LLIBRERIA ALTAÏR S.L. el producte en la forma i estat en què el va adquirir sense haver sigut utilitzat i dins del seu embalatge, de tal manera que sigui impossible qualsevol deteriorament durant el transport, assumint per tant el client tots els danys que puguin succeir en el mateix i les responsabilitats que d’això se’n derivin. LLIBRERIA ALTAÏR S.L. acceptarà la devolució dels productes que es trobin intactes, i no presentin cap tipus de manipulació del seu corresponent precinte o embolcall.
En quant als productes que requereixen de la seva obertura per a poder conèixer el seu correcte funcionament, LLIBRERIA ALTAÏR S.L. requerirà que el producte concret es trobi en perfecte estat comptant amb tots els seus elements, accessoris i embalatges, sense que es pugui donar curs a qualsevol altre devolució que incompleixi aquests requisits.

IV. Tramitada la sol·licitud de desistiment i comprovada l’observança de les condicions anteriors, LLIBRERIA ALTAÏR S.L. abonarà al Client la quantitat satisfeta per aquest (sense incloure en cap cas les despeses d’enviament i gestió que se’n puguin derivar) dins del termini màxim de 30 dies des del moment de la recepció del producte adquirit. El pagament del referit import al Client serà efectuat per mitjà del canal utilitzat pel Client concret en el seu pagament inicial o en el seu defecte, per la forma acordada entre les parts.
D’acord amb allò establert a l’article 45 del Real Decret Llei 1/2007, no serà possible exercir el dret de desistiment en aquells casos en que hagin sigut adquirits productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva natura, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.


8. Canvis de productes en mal estat o error del subministrament. Cancel·lació de comanda

Les devolucions degudes al mal estat dels productes o error de subministrament hauran de ser comunicades en un termini màxim de 14 dies des de la seva recepció mitjançant correu electrònic a pedidos@libreriaaltair.com, indicant el número de comanda i les causes de devolució.
Rebut el producte, LLIBRERIA ALTAÏR S.L. comprovarà els possibles defectes o errors, i un cop certificats reposarà les unitats, realitzant un nou enviament en el termini dels 5 dies següents a la seva recepció, excepte per la no disponibilitat del producte en concret. En el cas que s’hagués de demanar al fabricant, LLIBRERIA ALTAÏR S.L. comunicarà al Client en el termini aproximat d’entrega. El canvi del producte es realitzarà sempre que es comprovin els errors o defectes i sempre que l’embalatge original romangui intacte sense que procedeixi en cap cas la devolució del import percebut per LLIBRERIA ALTAÏR S.L.
Totes les despeses de transport i segur de devolució i reposició de la mercaderia en el cas de les mercaderies defectuoses o errors en el subministrament correrà a càrrec de LLIBRERIA ALTAÏR S.L.
La cancel·lació d’una comanda haurà de realitzar-se amb anterioritat a l’enviament del producte. En aquest cas, LLIBRERIA ALTAÏR S.L. procedirà a la devolució del import sense cap càrrec pel Client.


9. Disponibilitat del producte

El Lloc Web mostra el fons editorial que Llibreria Altaïr, S.L. ha pogut o pot gestionar. Només els indicatius amb "En estoc", tenen una disponibilitat immediata. La disponibilitat queda indicada a la fitxa de cada producte i serà confirmada per correu  electrònic, degut a que existeix la possibilitat de que es produeixi un desquadrament de l’estoc o compres en paral·lel a la Llibreria Altaïr de Barcelona, que s’actualitzen diariament a la web, o que d’altres causes alienes a la voluntat de l’empresa afectin a l’estoc.
En el cas que el Client adquireixi un producte no disponible i sempre que no estigui dacord amb el temps estimat o no hagués sigut informat de tal situació, LLIBRERIA ALTAÏR S.L procedirà a la devolució del import satisfet per part del Client, a través del mateix medi utilitzat per aquest en el seu pagament inicial. En aquest cas, el consumidor i Client podrà exercir el seu dret de desistiment i resolució sense que li siguin exigibles els costos de devolució.


10.- Procés de contractació

Per mor de l’article 23 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, els contractes celebrats per via electrònica com el present seran plenament efectius i estan previstos per l’ordenament jurídic, sempre que hi hagi el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa.
Les presents condicions de contractació es troben a disposició de tots els Clients de LLIBRERIA ALTAÏR S.L. de forma lliure i gratuïta.
L’accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que existeixi cap cost associat addicional, a part dels propis de que el Client disposi de connexió a Internet.
Tots i cadascun dels productes oferts estan degudament descrits a la fitxa de producte que sempre estarà a disposició dels Clients, no entenent-se incloses aquelles qüestions que expressament no haguessin sigut indicades en la mateixa.
Es considerarà que la compra està perfeccionada des que el Client pressioni el botó de “Compra”, s’entén que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposin, juntament amb l’acceptació expressa final de les presents condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat del Client final d’acceptar les presents condicions generals de la contractació LLIBRERIA ALTAÏR S.L. com a prestamista dels serveis de la Societat de la Informació, emmagatzemarà el document electrònic en que es formalitza el present contracte. Aquest document electrònic serà accessible per a la contrapart mitjançant el vincle que se li facilitarà en el correu electrònic de confirmació, des del qual podrà ser imprès.
La llengua en el que serà tramès el procediment de contractació i en el que es formalitzarà el present contracte, serà si no s’especifica el contrari, el castellà.
Un cop s’hagin perfeccionat la compra LLIBRERIA ALTAÏR S.L. en cas que no existeixi disponibilitat del producte sol·licitat, LLIBRERIA ALTAÏR S.L. informarà oportunament al Client d’aquest extrem, indicant-li el termini de disponibilitat aproximat.


11.- Tarifes i formes de pagament

Les tarifes dels productes oferts en el Lloc Web www.altair.es s’expressaran en euros i inclouran l’IVA corresponent. Els preus vigents en el moment de contractació dels productes de LLIBRERIA ALTAÏR S.L. es podran consultar en tot moment i amb anterioritat al pagament dels mateixos, a través del Lloc Web www.altair.es durant el procediment de contractació dels serveis a través del Compte d’Usuari, i en el mail de confirmació de la comanda.

Els pagaments de les operacions realitzades a través de www.altair.es podran efectuar-se a través de:

- Reserva (al recollir a la llibreria)
- Targeta bancaria (VISA i Master Card)
- PayPal
- Reemborsament


LLIBRERIA ALTAÏR S.L. tindrà per efectiva la compra un cop hagi rebut la corresponent confirmació per part de la referida entitat bancària. Si el procés de compra s’interromp per qualsevol motiu o si el import satisfet no arriba a la quantitat corresponent (incloent despeses de gestió i comissions bancàries), LLIBRERIA ALTAÏR S.L. informarà al Client per procedir amb la modificació o cancel·lació del procés.

Les despeses de enviament seran a càrrec del Client i li seran indicats en el moment de la compra, juntament amb el termini d’entrega.

Si el cost de l'enviament no és correspon amb el pes total de l'enviament o impliqués un suplement per volum del paquet o distancia entre oficina i domicili, el Client serà informat per poder procedir amb la modificació o anul·lació de la comanda.

En cas que el producte sol·licitat no es trobi en stock, LLIBRERIA ALTAÏR S.L. informarà degudament al Client en relació al termini d’entrega.


A continuació es detallen les despeses d’enviament:

Destí 

Pagament Targeta bancària o Paypal 

Contra-reembossament

Reserva (recollida a la llibreria)

--

- -

Península (Espanya) i Balears (Llibres i Revistes) (fins 2 Kg) Correus (*)

2,99 €

12,35 €

Canàries/Ceuta/Melilla (fins 2 Kg) Correus (*)(**)

2,99 €

14,35 €

Península (fins 5 Kg) Agència de missatgeria 

6,30 €

8,70 €

Balears (fins 2 Kg) Agència de missatgeria 

17,50 €

19,90 €

Europa (fins 1 Kg) Correus

17,00 €

NO

Europa (fins 2 Kg) Correus

25,00 €

NO

Internacional (no Europa) (fins 1 Kg) Correus

25,00 €

NO

Internacional (no Europa) (fins 2 Kg) Correus

42.00 €

NO

(*): El preu 2,99€ és un preu especial per enviaments no certificats i sense número de seguiment. Només llibres, revistes i mapes plegats. Altres articles han d'utilitzar la tarifa d'agència de ASM.

Excepcionalment, Llibreria Altaïr pot valorar realitzar l'enviament a través del servei de missatgeria, sense càrrec pel client, si ho considera oportú segons el valor de la comanda, prèvia consulta al Client.

(**) En el cas de donar-se càrrecs adicionals (DUA, arancels, etc..) seran a càrrec del destinatari.

 

Les ofertes i promocions seran vàlides només pels articles especificats, durant el periode de temps indicat i s’aplicaran exclusivament sobre el preu dels articles, no sobre el preu del transport. Els descomptes no seran acumulables amb xecs regals o altres promocions.12. Embalatge i enviament dels productes adquirits

El producte s’enviarà a la direcció facilitada a tals efectes pel Client, de dilluns a divendres. El Client pot seleccionar la forma d’enviament de les diferents de que disposa LLIBRERIA ALTAÏR S.L.

Els temps de lliurament fan referència al termini indicat per les Agències de Transport i en dies laborals (de dilluns a divendres).
No s'inclouen els terminis de disponibilitat referents a llibres sense estoc.
Els terminis de lliurament no tenen en conte els caps de setmana ni festius, ni les retencions duaneres per enviaments a Ceuta, Melilla, Canàries i extranger.
Informem que Correus pot estimar oportú efectuar l'entrega a l'oficina de Correus més propera.

Gestió de comandes:
La gestió de les comandes es realitza de 9:00 h a 14:30 h de dilluns a divendres. Excepte festius

Excepcionalment, no es gestionen comandes el dia 23 d'abril - Sant Jordi.

Forma i temps d'enviament:

Reserva (recollida a la Llibreria): Reserva 15 dies (*)
Correus (nacional): 7-15 dies
Correus (Europa): 7-12 dies
Correus (internacional): 10-20 dies
Agència de missatgeria: 1-3 dies (laborables, de dilluns a divendres, segons destinació)


(*) Recollida a la Llibreria: la gestió i recollida de la comanda es realitzará de dilluns a dissabte en horari de la llibreria.


Enviament:
LLIBRERIA ALTAÏR S.L. entregarà al Client el producte adquirit en un embalatge segur.
LLIBRERIA ALTAÏR S.L. enviarà les comandes a través del servei seleccionat, sempre que el Client no indiqui expressament en el moment de compra que procedirà a recollir-lo personalment a la LLIBRERIA ALTAÏR, situada a Gran Via de les Corts Catalanes 616 de Barcelona. Si per necessitats de gestió de comandes LLIBRERIA ALTAÏR S.L. canviés el servei seleccionat, seria utilitzant a ASM en lloc de a Correus i reduïnt el termini d'entrega.
El Client rebrà un correu electrònic enviat per LLIBRERIA ALTAÏR S.L. com a confirmació de la comanda.

En cas de no poder realitzar-se el lliurament, per refús de l'enviament, ajornament del lliurament per part del Client sense nova resposta o per no aconseguir contactar amb el destinatari via telefònica o correu electrònic, des de l'empresa de missatgeria o de la Llibreria Altaïr S.L., el paquet serà retornat a origen transcorreguts quinze dies. Una vegada rebut, serà abonat l'import dels productes, però no les despeses d'enviament.


13. Garanties. Servei postvenda

Els productes oferts no són, en general, legalment susceptibles de garantia ni servei postvenda. 


14. Responsabilitats

LLIBRERIA ALTAÏR S.L. està obligada a que els continguts, dades o informacions respecte als productes oferts en el seu web, siguin fiables, veraços i exactes, fent-se responsable dels preus i característiques anunciats. Tot i això, no es farà responsable d’aquelles informacions que haguessin sigut incorporades, mostrades o modificades per tercers aliens al prestamista.

Totes les imatges inserides en la nostra plataforma no són contractuals, pel que en funció dels fabricants poden variar, si bé, sempre vetllem per a que les descripcions dels productes siguin el més exactes possibles d’acord a la realitat.
Tots els productes oferts compten amb els terminis de garanties legalment reconeguts.
Les parts es comprometen a complir amb les seves obligacions legals i contractuals generades en virtut del present contracte. Si una part no compleix alguna de les seves obligacions, o pretén obstaculitzar el compliment per l’altra part de les seves, es generarà el dret de l’altra part de reclamar una indemnització pels danys i perjudicis causats, tant pel dany emergent, com pel lucre cessant segons la legislació vigent.

LLIBRERIA ALTAÏR S.L. no serà responsable en cas de no disponibilitat del producte per error d’estoc, o per estar pendent d’actualització en el sistema informàtic d’una venda del producte realitzada a la Llibreria Altaïr de Barcelona, per falla informàtica o per altres causes alienes a l’empresa o impossibilitat d’entrega per força major, robatori o pèrdua de cupons o error en la comanda o dades facilitades pel Client. Tot i això, en aquests casos, LLIBRERIA ALTAÏR S.L. es posarà en contacte immediatament amb el Client a fi de trobar la millor solució al cas.

LLIBRERIA ALTAÏR S.L. farà tots els esforços comercials i tècnicament al seu abast per a mantenir disponibles els seus serveis mitjançant el lloc web, el que constitueix una obligació que, no obstant, no serà d’aplicació per a qualsevol falta de disponibilitat o de rendiment provocada per:
-Inactivitat temporal del lloc web deguda a l’actualització i/o manteniment tècnic.
-Causes alienes al control per part de LLIBRERIA ALTAÏR S.L.: força major, problemes d’accés a Internet, problemes tecnològics més enllà de la gestió diligent i raonable del titular del lloc web, accions o omissions de tercers, ETC.

Sempre que els casos als que s’hagi fet referència siguin aliens al control i la diligència deguda pel titular, no hi haurà lloc a indemnització de LLIBRERIA ALTAÏR S.L. al Client per lucre cessant, danys o perjudicis.

En cas de tancament o suspensió del lloc web per causes alienes a l’actuació de les parts, s’informarà puntualment al Client del trasllat del servei a un nou domini modificant-se únicament les estipulacions del present contracte en allò relatiu al domini en el qual la plataforma romangui activa.


15. Normativa aplicable

La prestació de serveis que realitzi LLIBRERIA ALTAÏR S.L. que siguin materialitzades per medi del seu Lloc Web, es regirà i interpretarà de conformitat amb allò establert en els Termes i Condicions per la present establertes, o, en el seu cas, per les Condicions Particulars de Contractació establertes a tals efectes, així com en allò no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució, per allò estipulat en les disposicions normatives espanyoles vigents i aplicables en la matèria. 


16. Tribunals competens

Ambdues parts declaren com a fur competent per al coneixement de les controvèrsies que puguin derivar-se de la interpretació del present contracte, el dels Tribunals de Barcelona. Per a presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis el Client pot dirigir-se per correu a la direcció electrònica info@altair.es, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa al conflicte.