Protecció de dades


1.1- Protecció de Dades de Caràcter Personal Conforme amb la Normativa Aplicable

LLIBRERIA ALTAÏR S.L., com a responsable del present Lloc Web i conforme amb allò establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantitzar i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus Usuaris.

1.2- Tractament de les Dades i la seva Confidencialitat

Donat el cas que les dades a facilitar per l’Usuari fossin necessàries per a que l’equip de LLIBRERIA ALTAÏR S.L pogués i) respondre a les consultes, proporcionar informació requerida per l’Usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; iii) proporcionar accés a l’Usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de LLIBRERIA ALTAÏR informarà d’aquesta obligatorietat a l’Usuari indicant quines dades són de compliment necessari.
L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals s’hagi comunicat -en el seu cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’Usuari- estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions  i/o la pèrdua de les dades i a fi de procurar el nivell corresponent de seguretat als fitxers de LLIBRERIA ALTAÏR S.L. segons la natura i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc Web.
No obstant, s’adverteix i informa a l’Usuari que les mesures tècniques no són infalibles ni inexpugnables, motiu pel qual, LLIBRERIA ALTAÏR S.L. no podrà tenir-se com a responsable de tals pràctiques ni de les conseqüències, en especial, de la presència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus, a la connexió o a la descàrrega de continguts des del Lloc Web que causin alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) de l’Usuari.
En acceptar les presents condicions, termes i polítiques i, en especial, en remetre l’Usuari les seves dades de caràcter personal a LLIBRERIA ALTAÏR S.L., l’Usuari dona el vist-i-plau exprés a que LLIBRERIA ALTAÏR S.L. realitzi les següents activitats i/o accions, sempre i quan l’Usuari no indiqui el contrari al contractar o subscriure qualsevol producte i/o servei de LLIBRERIA ALTAÏR S.L. o a resultes d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat.
L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en paper informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat i prestació de serveis de LLIBRERIA ALTAÏR S.L.
En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la newsletter, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de LLIBRERIA ALTAÏR S.L. iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.
Sense perjudici de tot allò anterior, no es consideraran comunicacions comercials i/o publicitàries tota aquella informació enviada per LLIBRERIA ALTAÏR S.L.- inclús per medis electrònics- als Usuaris de LLIBRERIA ALTAÏR S.L. amb la finalitat de dur a terme, executar i/o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada -tot i no ser subscrita per medis electrònics- per l’Usuari i totes les altres tasques, accions i/o activitats derivades d’aquesta relació contractual, de negoci i/o comercial.

1.3- Drets dels interessats i el seu Exercici

Els Usuaris tenen reconeguda per l’indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, arribat el cas, a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials mitjançant l’anul·lació de la subscripció a les newsletter.
L’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició o bé podrà revocar el seu consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant una carta a LLIBRERIA ALTAÏR S.L., al domicili GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, Nº616,08007 DE BARCELONA.
Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de LLIBRERIA ALTAÏR S.L. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per a atendre a la seva sol·licitud. Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb allò establert a l’article a l’article 6 de la L.O.P.D.,  Vostè atorga consentiment inequívoc a LLIBRERIA ALTAÏR S.L., per a que procedeixi, en compliment dels fins mencionats a l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén  a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable. En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, en el seu cas, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les dades a LLIBRERIA ALTAÏR S.L., al domicili GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, Nº616, 08007 DE BARCELONA.

1.4- Altres societats d'Altaïr

LLIBRERIA ALTAIR, S.L. forma part d’un grup de Societats i que gestiona la informació conjuntament amb la REVISTA ALTAÏR, S.L. i/o ORIXÀ AGÈNCIA DE VIATGES S.A. Al moment de donar les seves dades a qualsevol d'elles, Vd. consenteix expressament en que aquestes comparteixin la informació tant per motius organitzatius (sistemes d'informació centralitzats) com per informar-li sobre els productes i serveis de qualsevol de les nostres empreses.

Aquest grup d’empreses tenen centralitzades determinades bases de dades i disposen del corresponent compromís de confidencialitat signat entre elles.