Avís legal


INFORMACIÓ CORPORATIVA

“El present portal Web i tot el seu contingut, incloent els serveis prestats, pertany a LLIBRERIA ALTAIR, S.L., amb NIF B-58088543 i direcció Gran Via de les Corts Catalanes nº 616, 08007 de Barcelona. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb dades T  22.410, F 61, H B36.988, inscripció 3ª, telèfon de contacte 933427171 i direcció de correu electrònic: info@altair.es.

TERMES I CONDICIONS O AVÍS LEGAL

1.-Informació Fiscal i Registral

www.altairlibreria.com és un lloc web el domini del qual és titularitat de LLIBRERIA ALTAÏR S.L. amb NIF B-58088543 i direcció Gran Via de les Corts Catalanes nº616, 08007 de Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb dades T 22.410, F61, H B36.988, inscripció 3ª.

2.-Identitat i Direcció del Responsable del Fitxer

El titular i responsable del fitxer denominat BASE DE DADES WEB és LLIBRERIA ALTAÏR S.L. amb domicili als efectes de la present en el domicili indicat en l’apartat anterior, fitxer degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

3.- Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de LLIBRERIA ALTAÏR S.L

L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit per LLIBRERIA ALTAÏR S.L. en el present lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitador, tots aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el lloc web o “look and feel”, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, software, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a LLIBRERIA ALTAÏR S.L. i/o a tercers que n’han cedit els seus drets. A tals efectes, s’entendrà com a Lloc Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per LLIBRERIA ALTAÏR S.L. per qualsevol mitjà i /o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de permís, renuncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part dels seus titulars, excepte que s’estableixi expressament el contrari. Els termes i condicions presents sobre l’ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre tipus de dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i /o dels seus continguts diferents dels aquí previstos expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol altre dret restarà subjecte a les Condicions Generals de la Contractació que hauran de ser acceptades per a la descàrrega dels productes.
Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva reproducció parcial o total, comunicació i/o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descomposició i /o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web.
Sense perjudici de tot l’anterior, si l’Usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem així ho posin en el nostre coneixement amb la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a la direcció info@altair.es

4.-Protecció de Dades:

LLIBRERIA ALTAÏR S.L. ha adoptat les mesures de seguretat necessàries en virtut d’allò establert per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals.
Quan l’usuari accedeixi a la zona privada de la pàgina Web, disposarà prèviament d’un nom d’Usuari i d’una contrasenya indicada a l’efecte per la LLIBRERIA ALTAÏR S.L. Les dades facilitades seran imprescindibles per dur a terme la prestació del servei Web.
A aquests efectes, i mitjançant l’ús de la zona privada esmentada, Vostè atorga consentiment inequívoc a la LLIBRERIA ALTAÏR S.L. Per a que procedeixi, en compliment dels fins esmentats en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades.
En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, donat el cas, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a la LLIBRERIA ALTAÏR S.L. amb direcció GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, Nº616, 08007 DE BARCELONA.

5.- Accés i Us del Lloc Web

Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix, és d’exclusiva responsabilitat de qui el realitzi.
L’Usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les presents condicions, termes i polítiques, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
L’Usuari s’obliga a abstenir-se de fer servir els continguts del present Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos de LLIBRERIA ALTAÏR S.L., de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el present Lloc Web o impedir la normal utilització o gaudiment dels mateixos per part dels usuaris.
LLIBRERIA ALTAÏR S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquest accés o de l’ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’Usuari (hardware i software) o als documents o fitxers emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i/o productes oferts per LLIBRERIA ALTAÏR S.L. a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; i(iii) l’ús de versions no actualitzades del mateix-

6.- Enllaços a Altres Llocs Web/Hipervincles

En aquest present Lloc Web es fan servir hipervincles que permeten un vincle o enllaç amb altres pàgines o llocs web. LLIBRERIA ALTAÏR S.L. no es responsabilitza ni del contingut ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altre pàgina o lloc web a través del qual es tingui accés des de el present Lloc Web o bé que permeti un vincle o enllaç amb aquest Lloc Web, llocs als que accedeixi l’interessat sota la seva exclusiva responsabilitat.
Així mateix, tampoc es garanteix l’absència de virus o d’altres elements dels continguts enllaçats des del Lloc Web de LLIBRERIA ALTAÏR S.L. que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) en els documents o fitxers de l’Usuari, excloent així mateix a LLIBRERIA ALTAÏR S.L. de qualsevol responsabilitat derivada dels danys de qualsevol índole ocasionats per tot allò esmentat anteriorment.

7.-Exclusió de Garanties i Responsabilitat

LLIBRERIA ALTAÏR S.L. no garanteix la disponibilitat permanent dels productes oferts al seu Lloc Web, si bé s’esforçarà per garantir la regularitat i el bon funcionament dels mateixos.
A tals efectes, LLIBRERIA ALTAÏR S.L. queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats de qualsevol índole i derivats de la manca de disponibilitat o continuïtat del funcionament dels serveis per causes de força major o d’errors a les xarxes de transmissió d’informació aliens a la voluntat de LLIBRERIA ALTAÏR S.L.

8.- Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

El responsable del Fitxer es reserva el dret de modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per tal d’adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, havent l’usuari de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques a fi de comprovar o assegurar-se de l’existència de modificacions o canvis en les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització.